Algemene Voorwaarden The Make-up Factory

Algemene voorwaarden The Make-up Factory te Amsterdam. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam op 12-september-2013 onder dossiernummer 34140195.

Bij het aangaan van een afspraak gemaakt persoonlijk, telefonisch of per e-mail gaat u akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden.

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen The Make-up Factory en een clie¨nt waarop de salon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover er van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Make-up Salon The Make-up Factory

1. The Make-up Factory zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Bij The Make-up Factory wordt gewerkt volgens de wettelijke GGD opgestelde hygiëneregels.

3. Salon The Make-up Factory zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijzing of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur = 1 werkdag voorafgaande aan de afspraak aan The Make-up Factory persoonlijk, per e-mail of telefonisch melden.

2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag The Make-up Factory 80% van het honorarium + administratie kosten voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag The Make-up Factory de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

4. Indien de cliënt meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd aankomt, mag The Make-up Factory de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium van de behandeling berekenen.

5. The Make-up Factory moet zelf bij verhindering voor een afspraak dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur = 1 werkdag voorafgaande aan de afspraak, aan de cliënt melden.

6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichting van leden 2 en 5 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht.

7. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling

1. The Make-up Factory vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon.

2. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW.

3. Betalingen zullen worden gedaan in Euro's

4. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

5. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per d.m.v. pin te voldoen.

6. Uitsluitend na overleg met The Make-up Factory specialiste is betaling in termijnen mogelijk.

7. Als de betaling (met hoge uitzondering) niet ter plekke is voldaan dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op het door The Make-up Factory aangegeven bankrekeningnummer.

8. Indien cliënt na het verstrijken van de gestelde betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald, is cliënt verplicht aan The Make-up Factory alle buitenrechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief kosten voor juridische bijstand, te vergoeden.

9. Wij geven geen geld terug, u ontvangt een te goedbon.

5. Cadeaubonnen

1. Cadeaubonnen van The Make-up Factory zijn maximaal 3 maanden geldig, na datum van afgifte.

6. Geheimhouding

1. The Make-up Factory is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.

2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

3. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, The Make-up Factory verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

1. The Make-up Factory is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat The Make-up Factory is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

2. The Make-up Factory is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

3. Tevens is The Make-up Factory niet aansprakelijk voor eventuele gezondheidsschade voortkomende uit een behandeling (bijvoorbeeld allergie of andere pathologieën van welke aard dan ook).

4. The Make-up Factory is niet aansprakelijk voor enig letsel of schade, van welke aard dan ook, opgelopen door het gebruik van diens faciliteiten.

8. Garantie

1. The Make-up Factory geeft de cliënt 2 weken garantie op de behandeling en de producten.

Deze garantie vervalt indien:

- de cliënt de nazorg instructies voor thuisverzorging, zoals beschreven op meegegeven kaart, niet heeft opgevolgd.

- de cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

- de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

- na een behandeling kan de huid een reactie geven, de cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

9. Beschadiging & diefstal

1. The Make-up Factory heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

2. The Make-up Factory meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten

1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van The Make-up Factory en de behandelende specialiste.

2. De salon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal The Make-up Factory de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

11. Behoorlijk gedrag

1. De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.

2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft The Make-up Factory het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

12. Recht

1. Op elke overeenkomst tussen The Make-up Factory en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing.

2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

© 2021 The Make-up Factory | Algemene voorwaarden | AVG